Poręczenia

Poręczenia

Fundusz Poręczeniowy stanowi wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego. Głównym zadaniem Funduszu Poręczeń Kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej. Fundusz poręcza zobowiązania finansowe przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń.Umowa Operacyjna – Reporęczenie nr 1.2/2011/FPJWP/2/069/NL/265


W dniu 22 września 2015 roku Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w Dzierzgoniu,
reprezentowane przez Panią Prezes Zarządu Jolantę Szewczun oraz Panią Dyrektor ds. ekonomicznych Wiolettę Fil podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego:

- Umowę  Operacyjną – Reporęczenie,  kwota przeznaczona na poręczenia – 3.750.000 zł


O poręczenie mogą wnioskować:

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa, z terenu województwa pomorskiego na obszarach słabych strukturalnie, zatrudniające od 1 do 49 pracowników.
 • Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą - Startup-y a także absolwenci.
 • Podmioty nieposiadające historii kredytowej ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości.
 • Przedsiębiorcy wnioskujący o  kredyt wspomagający działalność innowacyjną, rozbudowę przedsiębiorstwa, informatyzację, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, aparaty, tworzenie nowych trwałych miejsc pracy.


Warunki i opłaty ponoszone przez klienta:

 • Poręczenie jest udzielane po pozytywnej decyzji o udzieleniu kredytu przez instytucję finansującą.
 • Poręczenie jest bezpłatne.
 • Zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • Poręczenie udzielane jest do momentu spłaty kredytu, jednak nie dłużej niż 66 miesięcy


Procedura:

 • Złożenie wniosku kredytowego w banku i podjęcie pozytywnej decyzji przez bank o udzieleniu kredytu.
 • Przedłożenie wniosku o poręczenie wraz z wymaganymi dokumentami w Funduszu w przypadku przyznania (promesa) kredytu przez bank.
 • Wystawienie weksla In blanco w przypadku przyznania poręczenia.
 • Podpisanie umowy „Zlecenia udzielenia poręczenia” z Funduszem.
 • Podpisanie umowy kredytowej i uruchomienie kredytu.

Wymagane dokumenty:
 • Biznes plan (lub dokument równoznaczny) przedsięwzięcia gospodarczego.
 • Umowa warunkowa kredytu-promesa instytucji finansowej.
 • Dokumenty prawno-rejestracyjne.
 • Wymagane koncesje, opinie i pozwolenia związane z prowadzoną działalnością.
 • Inne dokumenty potwierdzające wiarygodność oraz sytuację prawno- ekonomiczną wnioskodawcy.

 

Dokumanty do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek o poręczenie
 3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 4. Załącznik nr 3 - O niekaraniu i wykluczeniu
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o statusie MŚP
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o nienakładaniu sie finansowania oraz przeznaczeniu kredytu
 7. Załącznik nr 5A - Oświadczenie o przyznaniu kredytu
 8. Załącznik nr 6 - Informacja o wnioskodawcy
 9. Załącznik nr 7 - Pełnomocnictwo upoważnienie
 10. Załącznik nr 8 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis
 11. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o uzyskaniu pomocy publicznej
 12. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych związanych z wnioskiem o pomoc de minimis
 13. Załącznik nr 11 - Zgoda na przekazanie informacji kredytowych
 14. Załącznik nr 13 - Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka
 15. Załącznik nr 15 - Kwalifikator
 16. Załącznik nr 16 - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec jednostek samorządu terytorialnegoDokumenty do pobrania dla Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/2/161 z dnia 11 lutego 2014 r. (nieaktualne)

Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 70% kwoty kredytu bez uwzględnienia odsetek do 80% kwoty kredytu bez uwzględnienia odsetek w przypadku współporęczenia z innym funduszem. Maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo i wynosi 300.000 zł w ramach  Umowy Operacyjnej Reporęczenie nr 1.5/2013/FPJWP/2/161 z dnia 11 lutego 2014 r.

Regulamin udzielania poręczeń
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wniosek o udzielenie poręczenia
Załącznik nr 2 oświadczenie dane osobowe  - zgoda
Załącznik nr 3 oświadczenie o niekaraniu i wykluczeniu
Załącznik nr 4 oświadczenie o podmiotach powiązanych
Załącznik nr 5 oświadczenie o nienakładaniu się finansowania
Załącznik nr 6 informacja o wnioskodawcy
Załącznik nr 7 pełnomocnictwo – upoważnienie
Załącznik nr 8 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Załącznik nr 9 oświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis w ramach tych samych kosztów kwalifikowalnych
Załącznik nr 10 oświadczenie o skorzystaniu z pomocy publicznej
Załącznik nr 11 oświadczenie o danych kredytowych
Załącznik nr 12 oświadczenie o spełnianiu kryteriów MSP
Załącznik nr 13 oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka
Załącznik 14  Kwalifikator
Zasady wypełniania obowiązków informacyjnychProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa CONTACT