Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest nowatorską formą pomocy oferowaną mikro i małym przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków. W województwie pomorskim na ten cel przeznaczono ponad 287 mln zł. Inicjatywa JEREMIE pomaga w dostępności do kapitału polegającą na zaoferowaniu im kompleksowego, elastycznego i skutecznego systemu instrumentów inżynierii finansowej takich jak pożyczki czy poręczenia.

 

Realizacja inicjatywy JEREMIE w województwie pomorskim umożliwi w szczególności:

 • Wspieranie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju działalności,

 • Dostarczenie kapitału na inwestycje podmiotom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń by otrzymać kredytów bankowych czy pożyczek,

 • Wprowadzenie i rozwój odnawialnego (pozadotacyjnego) systemu wsparcia przedsiębiorstw,

 • Zwiększenie absorpcji środków unijnych oraz efektywne ich wykorzystanie na rzecz rozwoju sektora mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Główne korzyści ze wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE

 

 • Ułatwienie mikro i małym firmom dostępu do kredytów i pożyczek, w tym we wczesnej fazie rozwoju lub rozpoczynającym działalność gospodarczą,

 • Możliwość uzyskania kredytu/pożyczki przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty zobowiązań,

 • Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia w postaci poręczenia, w porównaniu z innymi dostępnymi formami zabezpieczeń kredytów/pożyczek

 • Brak konieczności obciążania własnego majątku przez przedsiębiorstwo,

 • Możliwość sfinansowania nowych inwestycji,

 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa,

 • Możliwość wdrożenia nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

 • Szybki czas rozpatrywania wniosku o poręczenie

 • Fachowa pomoc i doradztwo

 

Kto może ubiegać się o poręczenie w ramach inicjatywy JEREMIE

 

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa

 • Podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, w tym również absolwenci

 • Podmioty nieposiadające historii kredytowej, ani zabezpieczeń o wystarczającej wartości

 

Na jaką działalność przedsiębiorca otrzyma wsparcie

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej w tym w szczególności na:

 • Realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego - wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

 • Unowocześnienie składników majątku trwałego - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

 • Budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii,

 • Informatyzację,

 • Dostosowanie przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych,

 • Tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy,

 • Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Wsparcie otrzymane w ramach JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 • Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

 • Finansowanie celów konsumpcyjnych,

 • Spłatę pożyczek i kredytów,

 • Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa CONTACT