Pożyczki dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego

środa, 05.10.2016 08:37

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu wygrało konkurs na wsparcie przedsiębiorców w województwie zachodniopomorskim. Do rozdysponowania jest sześć milionów złotych. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją. • POŻYCZKOBIORCA

Firmy mikro, małe i średnie (zatrudniające nie więcej niż 249 osób), zarejestrowane, posiadające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Sprawdź czy twoja firma posiada status MŚP: http://kwalifikator.een.org.pl/

 • CEL POŻYCZKI

Finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym w szczególności na:

- finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno –usługowo - handlowych,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem nr 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006 (COCOF_10-0014-05-EN) z dnia 8 lutego 2012 roku.

Zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6-3.2.8 Noty wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1083/2006, tj. COCOF 10-0014-05 z dn. 8 lutego 2012 r. pożyczka może być przeznaczona na finansowanie kapitału obrotowego jedynie:

- MŚP będącemu start-upem;

- MŚP nie będącemu start-upem w oparciu o plan rozwoju działań przedsiębiorstwa. Plan rozwoju przedsiębiorstwa powinien określać m.in. cele rozwojowe (związane np. z ofertą firmy, jakością produktów/usług, rynkiem na którym prowadzona jest działalność, zatrudnieniem) do osiągnięcia których będzie się przyczyniać finansowanie uzyskane przez MŚP w ramach pożyczki.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:

- refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;

spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;

- cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;

- pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;

- współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

- refinansowanie ze środków pożyczki wydatków poniesionych przed dniem uruchomienia pożyczki.

 • KWOTA POŻYCZKI

- od 15.0000 zł do 600.000 zł;

- 100% wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 24 miesiące (start up),

- 90% wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy (wymagany wkład własny w wysokości 10% wartości inwestycji)

 

 • OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

- oprocentowanie stałe 1 % w skali roku

 • BRAK INNYCH OPŁAT I PROWIZJI

 • OKRES NA JAKI POŻYCZKA JEST UDZIELANA

- do 60 m-cy

 • KARENCJA W SPŁACIE KAPITAŁU

- do 6 miesięcy na spłatę rat kapitałowych

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin udzielania pożyczek
 2. Wniosek o udzielenie pożyczki
 3. Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP
 4. Załącznik nr 2 Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania/dofinansowania
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 6. Załącznik nr 4 Upoważnienie przedsiębiorca
 7. Załącznik nr 5 Upoważnienie konsument
 8. Załącznik nr 6 Uproszczony Bilans i RZiS Word
 9. Załącznik nr 6 Uproszczony Bilans i RZiS Excel
 10. Załącznik nr 7 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis PDF
 11. Oświadczenie majątkowe w zakresie osiąganych dochodów oraz posiadanego majątku i zobowiązań


Dokumenty wymagane w przypadku poręczenia wekslowego lub cywilnego:

 1. Oświadczenie majątkowe (wraz z oświadczeniem małżonka poręczyciela)
 2. PIT za ubiegły rok podatkowy lub zaświadczenie o zarobkach (średnie wynagrodzenie netto z ostatnich 3 miesięcy)
 3. Kserokopia dowodu osobistego poręczyciela i małżonka
 4. Zaświadczenie z banku (o zobowiązaniach, w tym także w rachunku bankowym)
 5. Upoważnienie do BIG Infomonitor – załącznik 6 (poręczyciel i małżonek poręczyciela)
 6. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – CEIDG/KRS oraz PIT/CIT

UWAGA! Złożenie wniosku w siedzibie RTI S.A. NIE JEST równoznaczne z jego rejestracją. Rejestracji podlegają jedynie wnioski kompletne i poprawne pod względem formalno-prawnym.

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy Jeremie

Wytyczne IZ dot. informacji i promocji projektu


Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami!

Biuro Regionalne Funduszu Pożyczkowego w Szczecinie

ul. Jagiellońska 86/9

70-440 Szczecin

tel. 573 154 703

55 276 25 79

 

Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00

 

Doradcy z biura Regionalnego Toarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu:

Katarzyna Coghen, e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Eugenia Goździelewska  e-mail: egozdzielewska_rti@dzierzgon.com.pl

Ewa Michalska, e-mail: emichalska_rti@dzierzgon.com.pl

 

 

www.funduszerti.pl

www.rti.dzierzgon.com.pl

www.jeremie.com.plProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Projekt i realizacja: Agencja Reklamowa CONTACT